ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics Resources

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics Resources ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับระบบ iThesis โดยมีความเป็นมา การทำงาน การจัดการฐานข้อมูลนิสิตรวมไปถึงบุคลากรของระบบและการเชื่อมโยงข้อมูล ปัญหาต่างๆที่พบในการใช้ระบบ และแนวทางแก้ปัญหา เป็นต้น และได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Alibaba Cloud ซึ่งเป็นการทำความร่วมมือของบริษัท Alibaba กับทาง สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่การเรียนรู้หลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น Media Design, Virtual Server, Cyber Secuirty และ Generative AI บน Hardware และ Cloud Server ของระบบ Alibaba

แชร์ไปยัง: