UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

““เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม””

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

UniNet ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับสู่มาตรฐานสากล

23 พฤศจิกายน 2020|

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ได้ผลักดัน UniNet ให้มุ่งเน้นดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) [...]

UniNet พัฒนาการการให้บริการผ่านอีกระดับแล้ว

9 พฤศจิกายน 2020|

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ได้ดำเนินการบริหารงานบริการระบบ IT (IT Service Management) เพื่อให้บริการด้าน [...]

UniNet หารือร่วมกับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

27 ตุลาคม 2020|

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา [...]

อว. จับมือ สถาบันพระปกเกล้าลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

15 ตุลาคม 2020|

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาตราจารย์วุฒิสาร  [...]

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ