UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม”

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

UniNet ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

20 กันยายน 2021|

UniNet ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ [...]

UniNet ร่วมสัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของไทย

16 กันยายน 2021|

15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมสัมภาษณ์ [...]

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8 กันยายน 2021|

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Data Controller)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน [...]

UniNet ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด”

7 กันยายน 2021|

UniNet ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” 7 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ

17 มีนาคม 2021|

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ จากกรณีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชำรุดใน ช่วงนี้เกิดเหตุไฟป่าขึ้นหลายแห่งในโซนภาคเหนือ ทางทีมงาน UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ [...]

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ