การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

รายงานผลการดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1. ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
1 โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 • ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
https://www.uni.net.th/?page_id=398/
2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
 • ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
https://www.uni.net.th/index.php/executive/
3 อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอํานาจของหน่วยงาน
https://www.uni.net.th/?page_id=387
4 ข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ที่อยู่หน่วยงาน
  (2) หมายเลขโทรศัพท์
  (3) E-mail ของหน่วยงาน
  (4) แผนที่ตั้ง
https://www.uni.net.th/index.php/contact/
2. การประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
5 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567
https://www.uni.net.th/?page_id=394
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
6 Q&A
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
https://www.facebook.com/UniNet.Thailand/
4. แผนการดําเนินงานและงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียด โครงการหรือกิจกรรม ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
 • แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า
https://emenscr.nesdc.go.th/
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
  (4) ปัญหา/อุปสรรค
  (5) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
https://emenscr.nesdc.go.th/

https://erp.mhesi.go.th/admin/index.html

5. การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่องาน
  (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
  (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. การให้บริการและการติดต่อประสานงานงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อบริการ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
คู่มือการใช้งานและติดตั้ง eduroam

https://www.uni.net.th/?page_id=934/

การสมัครขอใช้บริการ eduroam ประเทศไทย

https://www.uni.net.th/?page_id=937/

ช่องทางติดต่อ eduroam ประเทศไทย

https://www.uni.net.th/?page_id=939/

12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
13 E–Service
 • แสดงระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
 • แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
การสมัครขอใช้บริการ eduroam ประเทศไทย

https://www.uni.net.th/?page_id=937/

ขั้นตอนการขอปรับเปลี่ยนข้อมูล

https://www.uni.net.th/?page_id=938/

7. การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ

https://www.ops.go.th/th/all-announcement/procurement

15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567
https://www.ops.go.th/th/news-pmg/procurement-announcement
16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
https://www.ops.go.th/en/news-pmg/summary-procurement-results
8. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
 • เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567
https://www.ops.go.th/th/personnel-media/personnel-publication/item/9781-2567
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่ม และสิ้นสุดการดำเนินการ)
  (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
  (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (7) ปัญหา/อุปสรรค
  (8) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
https://www.ops.go.th/th/personnel-media/personnel-publication/item/9873-2566-2
20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐลากร
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/infographic/item/9273-2023-10-24-07-54-29
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมโดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
  (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/10055-order-for-appointment-ops-ethics-committee

https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/10054-ops-dos-donts-manual
9. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องชี้วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
  (3) ขั้นตอน หรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (5) ระยะเวลาดำเนินการ
https://www.ops.go.th/th/contact/ticket

https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/8169-guidelines-corruption-misconduct-2023
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนที่วไป
 • เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOKwLCMgOQFo5_mMU-JZrhRT3UyLF5Mdn4eYHi5rNgcGc6ig/viewform

24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/9895-corruption-complaint-stats-2566
10. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 • มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2667
11. นโยบาย No Gift Policy
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/9519-no-gift-policy-2024
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกิจตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดีหรือมอบนนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 • เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567
https://www.ops.go.th/th/acoc-news/item/7968-2022-12-23-09-30-38
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/10088-no-gift-policy-report-2023
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 • แสดงรายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 • เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/10089-o29-report-2023
12. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน
 • ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/10174-mhesi-risk-management-2024
31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566
 • มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/8186-2023-04-07-06-53-32
13. แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน
 • ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/9328-2567-3
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล
 • มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/9582-2566-12-1-2565-30-2566
14. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566
 • แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ
 • แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/7819-2566
35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
  (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media/item/9282-moral-transparency-2566-12
แชร์ไปยัง: