สถานศึกษาที่ให้บริการ

สถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam ได้

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมการเชื่อมต่อ eduroam TH จำนวน 63 แห่ง ได้แก่

 1. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ,กรุงเทพมหานคร
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ,กรุงเทพมหานคร
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,เชียงใหม่
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ,เลย
 6. มหาวิทยาลัยนครพนม ,นครพนม
 7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,กรุงเทพมหานคร
 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ขอนแก่น
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สงขลา
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ,นครราชสีมา
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,กรุงเทพมหานคร
 12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,กรุงเทพมหานคร
 13. มหาวิทยาลัยศิลปากร ,นครปฐม
 14. มหาวิทยาลัยบูรพา ,ชลบุรี
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,กรุงเทพมหานคร
 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ,พระนครศรีอยุธยา
 17. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,เชียงราย
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,กรุงเทพมหานคร
 19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,มหาสารคาม
 20. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี
 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ,กรุงเทพมหานคร
 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พิษณุโลก
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,กรุงเทพมหานคร
 4. สภากาชาดไทย (ในนามของวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย) ,กรุงเทพมหานคร
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ,พิษณุโลก
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,ลพบุรี
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,นครปฐม
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,เชียงใหม่
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,ชลบุรี
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,สงขลา
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ,กรุงเทพมหานคร
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,นครราชสีมา
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,บุรีรัมย์
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,เชียงราย
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,พระนครศรีอยุธยา
 17. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,กรุงเทพมหานคร
 18. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ,ปทุมธานี
 19. มหาวิทยาลัยทักษิณ ,สงขลา
 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ,จันทบุรี
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ,สกลนคร
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ,ภูเก็ต
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ,เพชรบูรณ์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,อุดรธานี
 5. มหาวิทยาลัยพะเยา ,พะเยา
 6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,กรุงเทพมหานคร
 7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,กรุงเทพมหานคร
 8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,เชียงใหม่
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ,ยะลา
 10. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ,ปทุมธานี
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ,อุตรดิตถ์
 12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,กรุงเทพมหานคร
 13. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ,กรุงเทพมหานคร
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ,นครสวรรค์
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ,มหาสารคาม
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ,เพชรบุรี
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,กรุงเทพมหานคร
 19. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,นนทบุรี
 20. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ,สุราษฎร์ธานี
 21. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ,กรุงเทพมหานคร
 22. พิพิธภัณฑ์ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ,ปทุมธานี
 23. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ,กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อ eduroam th จำนวน 13 แห่ง ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ,ชัยภูมิ
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,เชียงใหม่
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,ร้อยเอ็ด
 5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,นครศรีธรรมราช
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ,สุรินทร์
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ,กำแพงเพชร
 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ,กรุงเทพมหานคร
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ,นครศรีธรรมราช
 1. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,กรุงเทพมหานคร
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพมหานคร
 3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, กรุงเทพมหานคร
 4. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปทุมธานี
แชร์ไปยัง: