ขอปรับเปลี่ยนข้อมูล

ขอปรับเปลี่ยนข้อมูล คำขอใช้งานเครือข่าย eduroam ประเทศไทย-TH

* จากที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้สมัครขอใช้บริการ eduroam-TH บัดนี้มีความต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลผู้ประสานงาน eduroam ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนข้อมูลผู้ประสานงาน eduroam(2021-02-04)
กรุณาส่งแบบฟอร์มในรูปแบบ PDF file มายัง e-mail: noc@uni.net.th พร้อมส่งแบบฟอร์มฉบับจริง ถึง

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณพีรพงษ์ ดวงคำ โทรศัพท์ 0 2232 4000 กด 4 ต่อ 5004

แชร์ไปยัง: