Software Automated Library

โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ

     สืบเนื่องจากการที่ห้องสมุดในประเทศไทยเริ่มก้าวสู่การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างเป็นรูปธรรมในช่วง พ.ศ.2530 – 2531 โดยมีห้องสมุดประมาณ 20 แห่ง โดยแต่ละแห่งได้จัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุด ซึ่งส่วนใหญ่จัดทำบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Micro CDS/ISIS ซึ่งยูเนสโกให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ไอดีพีได้จัดซื้อและติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดสำเร็จรูปให้กับสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือ ระบบ SEA-URICA โดยใช้ระบบการจัดทำรายการสืบค้นและระบบการสืบค้นสารสนเทศแบบออนไลน์ ระบบ URICA ถือเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบแรกที่นำเข้าสู่วงการห้องสมุดอัตโนมัติของประเทศไทย ต่อมามีห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูปซึ่งพัฒนาโดยบริษัทในต่างประเทศมาใช้ ตัวอย่างเช่น ระบบ DYNIX TINLIB INNOPAC หรือ C2 เป็นต้น ในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติดังกล่าว นอกจากจะใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแล้ว ห้องสมุดจะต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทุกห้องสมุดแล้วไม่น้อยกว่าปีละ 30 ล้านบาท นับเป็นงบประมาณจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะคงภาวะเช่นนี้อีกนานหากห้องสมุดต่างๆ ยังไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติและค่าบำรุงรักษา ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเพื่อรองรับการขยายตัวของวิทยาลัยต่างๆ โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนี้ได้มีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ขอเสนอโครงการเข้าร่วมพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประกอบด้วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes : ALIST) มีจุดกำเนิดมาจากแนวคิดในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติขึ้นมา ใช้งานเองเพื่อทดแทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ DYNIX (Commercial Software) โดยในปีพ.ศ. 2541
 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เวอร์ชัน 1.0 ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Visual Basic 5.0/6.0 คู่กับระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE
 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เวอร์ชัน 2.0 ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Visual Studio .NET เวอร์ชัน 2002 คู่กับระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE ในเวอร์ชันนี้ได้เริ่มต้นใช้เทคโนโลยี Web Services และได้เปิดตัวการสืบค้น OPAC ผ่านทาง Web Browser ทำให้สามารถเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการได้มากยิ่งขึ้น
 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเวอร์ชัน 3.0 เป็นเวอร์ชันที่ ALIST ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยทางสกอ. ได้กำหนดข้อบังคับการพัฒนา(TOR) เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“KMUTT-LM” Library Automated System
Prominent Point
 • Unlimited User Access
 • Online Patron Management
 • Global Update
 • Fully Support ISO 2709
 • Internationalization Support
 • Support 255 Media Type
 • Offline Circulation
 • Unix/Linux Base
 • O/S, Software, and Database are Free Licenses
Module
 1. OPAC Module
 1. Catalog Module
  • Featured
   • New/Edit Record
   • Record List
   • Rapid/Global Update
   • Template Manager
   • Import/Export
   • Statistic
   • Heading Change
   • Report
 1. Serials Module
  • Featured
   • Serials Processing
   • Creating Checkin Records
   • Creating Checkin Card
   • Checking in Serials Issues
   • Printing Labels
   • Claiming Late Issues
   • Claiming Serial Issues
 1. Circulation Module
  • Featured
   • Patron Management
   • Reservation
   • Rapid Update
   • Course Reserve
   • Statistic
   • Item Info
   • Notice
   • Offline Sync
   • Report
 1. Acquisition Module
  • Featured
   • Acquisition Initialization
   • Request Management
   • Fund Management
   • Check Price
   • Order
   • Check-in Delivered Resources
ข้อมูลเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

@General Functionality

 • เป็นระบบที่มีความสามารถในการจัดซื้อจัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศและจัดบริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รองรับมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ MARC 21
 • การรองรับข้อมูลภาษาไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Tis-620, UTF-8, Unicode)
 • การถ่ายโอนข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน ISO-2709
 • รองรับมาตรฐานการติดต่อสื่อสารระหว่างฐานข้อมูลแบบ Z39.50 Client
 • มีแผนการบำรุงรักษาระบบและการบริการหลังการติดตั้งบำรุงรักษาทั่วประเทศ
 • มีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมายพร้อมหนังสือรับรองและคู่มือการปฏิบัติงาน
 
@Core System ประกอบด้วย
 • ระบบบริหารจัดการ (Policy management module)
 • ระบบการทารายการ (Cataloging module)
 • ระบบการบริการยืม-คืน (Circulation module)
 • ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC and utility module)
 • ระบบควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials control module)
 • ระบบการจัดซื้อจัดหา (Acquisition module)
 

@Impact for Librarians

 • มี User interface ในรูปแบบของกราฟิกและเมนูเป็นภาษาไทย
 • มี Help Function สำหรับให้คำแนะนำ และเป็นคู่มือช่วยเหลือขณะทำงาน
 • มีปฏิทินกลางกำหนดวันและเวลาทำการตามความต้องการของห้องสมุด
 • ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ตามสิทธิ
 • รองรับการปรับแก้โปรแกรม (Customized) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานปัจจุบันของห้องสมุด
 • ไม่จำกัดจำนวนระเบียน (Record) ในฐานข้อมูล เช่น จำนวนบรรณานุกรมจำนวนตัวเล่ม ข้อมูลสมาชิก
 • มีระบบการสำรองข้อมูลและการนำข้อมูลกลับมาใช้งาน(สำรองระบบฐานข้อมูล, สำรองข้อมูล MARC 21)
 
 • สามารถกำหนดรอบเวลาที่ผู้ดูแลระบบกำาหนดทั้งแบบอัตโนมัติแบบกึ่งอัตโนมัติ หรือแบบ Command line จาก DBMS
 • มีแผนฉุกเฉินรองรับการทำงานในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถทำงานได้ เช่น การให้บริการยืม-คืนแบบ Offline
 • ไม่ยึดติดกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงรายใดรายหนึ่ง
 • สามารถรองรับระเบียน (Bib record) บรรณานุกรมภาษาต่างๆอย่างไม่จำกัด และใช้รหัสอักษรเป็น UTF-8 ได้
 • มี Web Services และพารามิเตอร์ของ Web Services เพื่อเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
 • มีฟังก์ชั่นสาหรับให้บริการแบบ Library 2.0 ในรูปแบบเดียวกับ VuFind
 • มีฟังก์ชั่นสนับสนุนการจัดหมู่และ Class ความรู้ของ Collection เฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยีการเกษตร การแพทย์ การจัดการ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

     ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยต่างๆ และสถาบันการศึกษาอื่น ได้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นของคนไทยพัฒนาขึ้นเอง และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อระบบใหม่ และบำรุงรักษา โดยที่ความสะดวกสบายไม่แตกต่างกันมาก และเป็นการยกระดับความพร้อมของห้องสมุดในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร้ข้อจำกัด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศโดยรวม

แชร์ไปยัง: