Services

การเชื่อมต่อเครือข่าย

UniNet ให้บริการในการเชื่อมต่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) หรือบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่ายในการเชื่อมต่อ MPLS เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัย

บริการ InterNet

UniNet ให้บริการทั้งอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG) อินเตอร์เน็ตภายในประเทศ (NIX) และปรับเพิ่ม Bandwidth ตามปริมาณการใช้งานของหน่วยงาน

URL Shortener

UniNet ให้บริการย่อลิงก์ ที่เรียกกันว่า URL Shortener หรือ Short URL ที่มีความน่าเชื่อถือ ภายใต้ชื่อโดเมนรหัส “.th” และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป ในการรับบริการ จากหน่วยงานการศึกษาที่มีการให้ข้อมูลผ่านการย่อลิงก์ที่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้

ทดลองใช้: https://l.uni.net.th/

Co-location

บริการพื้นที่สำหรับรับฝากวางเครื่องแม่ข่าย (Co-location) สำหรับการให้บริการสารสนเทศสำหรับสมาชิก ณ. Internet Data Center สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UniNet) ดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ตโครงข่ายความเร็วสูง

อ่านเพิ่มเติม: https://www.uni.net.th/index.php/data-center/

Hyper Converged Infrastructure (HCI)

UniNet ให้บริการพื้นที่ Virtual Private Server ผ่านเครื่องแม่ข่ายที่เรียกว่า Hyper convergence เพื่อการศึกษาและงานวิจัย 

อ่านเพิ่มเติม: https://www.uni.net.th/index.php/data-center/#VPS

REN - Network

UniNet ให้บริการเครือข่ายเพื่อศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นเครือข่ายเฉพาะในการเชื่อมโยงการทำงานวิจัยระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: https://www.uni.net.th/index.php/about-ren/

eduroam

บริการโรมมิ่งอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ระหว่างประเทศสำหรับผู้ใช้ในการวิจัย การศึกษาระดับสูง และการศึกษาเพิ่มเติม ให้การเข้าถึงเครือข่ายนักวิจัย ครู และนักเรียนเมื่อไปเยี่ยมชมสถาบันอื่นที่ไม่ใช่สถาบันของตนเอง ผู้ใช้จะได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยข้อมูลประจาตัวจากสถาบันที่บ้าน โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของจุดเข้าใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม: https://www.uni.net.th/index.php/what-is-eduroam/

Thai Digital Collection (TDC)

บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

เข้าใช้งาน: https://tdc.thailis.or.th/tdc/

Reference Database

บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศเพื่อการใช้ ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่าน เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet

เข้าใช้งาน: https://www.uni.net.th/index.php/reference-database/

Union Catalogue (UC)

สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมที่มีความถูกต้องสมบูรณ์

เข้าใช้งาน: https://uc.thailis.or.th/

Software Automated Library (AutoLib)

บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สถาบันการศึกษาใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติ และค่าบารุงรักษา ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเพื่อรองรับการ ขยายตัวของวิทยาลัยต่างๆ โรงเรียน และหน่วยงานอื่น

อ่านเพิ่มเติม: https://www.uni.net.th/index.php/software-automated-library/

iThesis

บริการะบบที่กำหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงร่าง
ปริญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับร่าง และปริญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

เข้าใช้งาน: https://ithesis.uni.net.th/

ZOOM Conference

บริการระบบการประชุมทางไกล และการประชุมออนไลน์หรือสัมมนาออนไลน์

  • ใช้งานผ่าน Computer (PC และ Laptop) / Mobile Phone / Web Browser / IP (Codecs H.323)
  • เปิดให้บริการพร้อมกันถึง 5 ห้องประชุม
  • รองรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุด 300 คน/ห้อง
  • บริหารจัดการระบบของห้องประชุมโดย UniNet
  • ระบบ Video Conference System (VCS) แบบความละเอียดสูงเสมือนผู้ใช้งานนั่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้สามารถใช้ในงานประชุมหรือจัดการเรียนการสอนได้โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถอยู่ต่างที่กันพร้อมกันหลายจุด

ลงทะเบียนผ่าน Google Form ได้ที่ URL ด้านล่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถส่ง URL/MeetingID  ไฟล์ VDO และ Log file กลับไปให้คุณทางอีเมล์ได้ครับ

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf86Digp49F4fch0C…/viewform

หลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถเช็คสถานะการจองและวันที่ว่างได้ที่ URL นี้ครับ

https://1drv.ms/f/s!Aow83hGdieVhmGH3d2-x_aRmoN2D

แชร์ไปยัง: