คณะกรรมการ ThaiLIS

คณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายจีระพล คุ่มเคี่ยม ประธานกรรมการ
2. นายสุชล แก้วประทุม รองประธานกรรมการ
3. นายบดินทร์ ยางราชย์ กรรมการ
4. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ กรรมการ
5. นางเพ็ญแข ประจงใจ กรรมการ
6. นางปภาดา น้อยคำยาง กรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย กรรมการ
8. นางสาวนาตยา ศิริทับ กรรมการ
9. นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง กรรมการ
10. นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
11. นายดำรงพล ยืนยง ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายพิเชฐ มุกสิกพันธ์ ประธานกรรมการ
2. นายจีระพล คุ่มเคี่ยม รองประธาน
3. นางเพ็ญแข ประจงใจ กรรมการ
4. นายสุชล แก้วประทุม กรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว กรรมการ
6. นางสาวนาตยา ศิริทับ กรรมการ
7. นางปภาดา น้อยคำยาง กรรมการ
8. นางภาวนา เขมะรัตน์ กรรมการ
9. นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง กรรมการ
10. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ กรรมการ
11. นางสาวจิรภา เขียวหวาน กรรมการ
12. นายดำรงพล ยืนยง กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวประทุมพร ปัญสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ประธานกรรมการ
2. นางวรจิตติ์ ปิยะภาณี รองประธาน
3. นายจีระพล คุ่มเคี่ยม กรรมการ
4. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ กรรมการ
5. นายสุชล แก้วประทุม กรรมการ
6. นายสุริยา อภิวันทนากร กรรมการ
7. นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล กรรมการ
8. นางวนิดา จันทนทัศน์ กรรมการ
9. นางเพ็ญแข ประจงใจ กรรมการ
10. นายเชิดวงศ์ หงส์ศรีจินดา กรรมการ
11. นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์ กรรมการ
12. นายขจรศักดิ์ จิตรอารีเสถียรศ์กรกฏ กรรมการ
13. นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร กรรมการ
14. นายดำรงพล ยืนยง กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
แชร์ไปยัง: