สกมช. ร่วมกับภาคเอกชนผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร SOC แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข ตามโครงการจัดตั้ง Sectorial CERT ด้านสาธารณสุข และศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกันและรับมือ ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ สำหรับโรงพยาบาลรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร Security Operation Center (SOC) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อประสานการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์อย่างเข้มข้น กับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Sectorial CERT) ด้านสาธารณสุข

คุณปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย)

ในการอบรมครั้งนี้ ถือเป็นความคืบหน้าในระยะที่ โครงการ การจัดตั้ง Sectorial CERT ด้านสาธารณสุข และโครงการศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกันและรับมือ ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ สำหรับโรงพยาบาลรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ต่อโรงพยาบาลรัฐที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการสร้างระบบป้องกัน ตรวจจับ วิเคราะห์ และโต้ตอบต่อภัยคุกคามให้กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐจำนวน 15 แห่ง และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอีกด้วย  โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  และนางสาวปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานเปิดอบรมในงานครั้งนี้

แชร์ไปยัง: