Category ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้า 5 รางวัลจากเวทีประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากการส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้า 5 รางวัลจากเวทีประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากการส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21…

อ่านต่อ
สดช. ขับเคลื่อนนโยบาย Cloud First Policy จัดเวทีประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการจัดทำกฎระเบียบการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สดช. ขับเคลื่อนนโยบาย Cloud First Policy จัดเวทีประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการจัดทำกฎระเบียบการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย…

อ่านต่อ
รมว.ดีอี เปิดตัวโครงการ “PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รมว.ดีอี เปิดตัวโครงการ “PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x…

อ่านต่อ
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (The Asia-Pacific Advanced Network : APAN 57)…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (The Asia-Pacific Advanced Network : APAN 57)…

อ่านต่อ
ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่…

อ่านต่อ
ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics Resources

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics Resources

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics…

อ่านต่อ
UniNet ร่วมกับ ThaiRen เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pasific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับและสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
UniNet ร่วมกับ ThaiRen เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pasific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับและสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ…

อ่านต่อ
UniNet ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 36 (TCL 36th)

วันที่ 3 มกราคม 2567 … รองศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ ผอ.UniNet สป.อว. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
UniNet ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 36 (TCL 36th)

วันที่ 3 มกราคม 2567 … รองศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ ผอ.UniNet สป.อว. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่…

อ่านต่อ
ความสามารถดิจิทัลไทยดีขึ้น 5 อันดับ รมว.ดิจิทัลฯ ฝันไกลดันให้อยู่ 30 อันดับแรกของโลก ในปี 2569

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย (Digital Competitiveness Ranking) ในปี 2566 ดีขึ้น 5 อันดับ โดยไทยอยู่อันดับที่ 35…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความสามารถดิจิทัลไทยดีขึ้น 5 อันดับ รมว.ดิจิทัลฯ ฝันไกลดันให้อยู่ 30 อันดับแรกของโลก ในปี 2569

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย (Digital Competitiveness Ranking) ในปี 2566 ดีขึ้น 5 อันดับ โดยไทยอยู่อันดับที่ 35…

อ่านต่อ
สิงคโปร์ประกาศแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติฉบับที่สอง ชวนนักวิจัย AI มาอาศัย, เร่งซื้อ GPU เข้าประเทศ

รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (Singapore National AI Strategy หรือ NAIS) ฉบับที่สอง หลังจากออกแผนฉบับแรกมาตั้งแต่ปี 2019 แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มองว่า AI เปลี่ยนสถานะจากสิ่งที่ควรมีมาสู่สิ่งที่จำเป็น…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สิงคโปร์ประกาศแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติฉบับที่สอง ชวนนักวิจัย AI มาอาศัย, เร่งซื้อ GPU เข้าประเทศ

รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (Singapore National AI Strategy หรือ NAIS) ฉบับที่สอง หลังจากออกแผนฉบับแรกมาตั้งแต่ปี 2019 แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มองว่า AI เปลี่ยนสถานะจากสิ่งที่ควรมีมาสู่สิ่งที่จำเป็น…

อ่านต่อ