สกมช. รวมพลจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 220 คน เข้าฝึกเตรียมการ Pre-Exercise ทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในการรับมือภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic)ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ Thailand’s National Cyber Exercise 2023 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 โดยมี

พลอากาศตรี อมร ชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และพลอากาศตรี จเด็ด คูหะก้องกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิวรีสอร์ท พัทยา

พลอากาศตรี อมร เลขาธิการฯ กล่าวว่า การฝึกเตรียมการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึก ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับฟังการอบรมโดยวิทยากรจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และมีความร่วมมือกับ สกมช. อย่างต่อเนื่อง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือ ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มิให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะให้กับทุกท่าน

ในการนี้ มีหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 221 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (STAFF Exercise) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18  สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ต่อไป

แชร์ไปยัง: