มรภ.ลำปาง ทำ MOU ร่วมกับ AIS จัดหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” และพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัล ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล แก่บุคลากรและนักศึกษา

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายอาทยา  หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดดำเนินโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษานักศึกษา และนักเรียน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ

การร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลผ่านหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์  ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล เสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ ตั้งเป้าสร้างพลเมืองแก่ครู อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อยกระดับดัชนีสุขภาวะดิจิทัล (Thailand Cyber Wellness Index) กลุ่มประชากรในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้อยู่ในระดับที่รู้เท่าทัน มีทักษะดิจิทัล สามารถใช้งานสื่อโซเชียลและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเหมาะสม ผ่านการนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ในการนี้  ผศ.ชัยวุฒิ  โกเมศ  ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผศ.วุฒิรัตน์  พัฒนิบูลย์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ  และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

แชร์ไปยัง: