คณะกรรมการ ThaiLIS

คณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายสุริยา อภิวันทนากร ประธานกรรมการ
2. นายจีระพล คุ่มเคี่ยม รองประธานกรรมการ
3. นางอาภากร ธาตุโลหะ กรรมการ
4. นางเพ็ญแข ประจงใจ กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล กรรมการ
6. นางสาวพรจิตต์ หมีงาม กรรมการ
7. นายบดินทร์ ยางราชย์ กรรมการ
8. นายสุชล แก้วประทุม กรรมการ
9. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ กรรมการ
10. นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย กรรมการ
11. นางปภาดา น้อยคำยาง กรรมการ
12. นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
13. นายอรรพร ณะรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายพิเชฐ มุกสิกพันธ์ ประธานกรรมการ
2. นายจีระพล คุ่มเคี่ยม รองประธาน
3. นางเพ็ญแข ประจงใจ กรรมการ
4. นายสุริยา อภิวันทนากร กรรมการ
5. นายสุชล แก้วประทุม กรรมการ
6. นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล กรรมการ
7. นางสาวพรจิตต์ หมีงาม กรรมการ
8. นางสาวรื่นฤดี ไชยวิชิตกุล กรรมการ
9. นางอาภากร ธาตุโลหะ กรรมการ
10. นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว กรรมการ
11. นางสาวนาตยา ศิริทับ กรรมการ
12. นางสาวจิรภา เขียวหวาน กรรมการ
13. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ กรรมการและเลขานุการ
14. นายอรรพร ณะรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ประธานกรรมการ
2. นางวรจิตติ์ ปิยะภาณี รองประธาน
3. นางวนิดา จันทนทัศน์ กรรมการ
4. นายจีระพล คุ่มเคี่ยม กรรมการ
5. นายสุริยา อภิวันทนากร กรรมการ
6. นายสุชล แก้วประทุม กรรมการ
7. นายพิเชฐ มุสิกพันธ กรรมการ
8. นางเพ็ญแข ประจงใจ กรรมการ
9. นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล กรรมการ
10. นางสาวปัทมา บุนนาค กรรมการ
11. นางสาวธนิภัสสร คงจุ้ย กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
แชร์ไปยัง: