WUNCA ครั้งที่ ๔๑ : เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย สร้างพลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ อว.

รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือเป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๘๐ และเพื่อขับเคลื่อน อว. ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ การเชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการวิจัยมารวมไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคนไทย ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และก้าวสู่เศรฐกิจ BCG ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
รองฯ ศุภชัย กล่าวอีกว่า ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนการพัฒนางานทุกด้านของ อว. ต้องช่วยกันหาคำตอบว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อน และประหยัดงบประมาณ สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมกันคิดและพัฒนาต่อไป รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย ก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า UniNet และ มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกันจัดงาน WUNCA ครั้งที่ ๔๑ ขึ้น มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดฝึกอบรม อาทิ การบริหารจัดการ Telemedicine การให้บริการเพื่อนำไปสุ๋ Digital Transformation ของสถาบันการศึกษา รองรับนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต และที่สำคัญคือการจัดประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ของสถาบันการศึกษา ภายหลังการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปิดเวทีร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยของประเทศ
“สิ่งที่อยากจะฝากเครือข่ายของ WUNCA ไว้ 3 เรื่องสำหรับทิศทางของการอุดมศึกษา คือ 1. ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โจทย์คือ จะสร้างและใช้เรื่องของ Digital Infrastructure ให้ทันสมัยและแชร์ให้กับผู้อื่นได้อย่างไร 2. บริการวิจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากสถาบันการอุดมศึกษาซึ่งมีความแข็งแกร่งอย่างมาก ถ้าสามารถนำความรู้จากหน่วยงานนั้น ๆ มาปรับใช้กับการทำงานได้ จะสามารถเพิ่มศักยภาพความแข็งแรงในเป้าหมายการพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศได้ และ 3. การพัฒนากำลังคนในทุกด้าน อยากให้ใช้ศักยภาพเครือข่ายที่มีให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาต่อไป” รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวในตอนท้าย