ผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ prama@uni.net.th 1001
2. นายพิเชษ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
3. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
4. นางนิรมล นิ่มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลังและระเบียบบริหาร niramol@uni.net.th 6011

ฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาวลักษณา ภูศรี รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล laksana@uni.net.th 2002
2. นายปฐวี ชาวเชียงขวาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน pathawee@uni.net.th 2003
3. นางสาวมีนา พิมพ์เหมือน นักจัดการงานทั่วไป meena@uni.net.th 7003

ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาวธนิภัสสร คงจุ้ย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเรียนรู้ amjai@uni.net.th 3001
2. นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ saowanee@uni.net.th 3002
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ sirirat@uni.net.th 3003
4. นายอรรถพร ณะรังษี บรรณารักษ์ athaporn@uni.net.th 3004

ฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย supatchapong@uni.net.th 5001
2. นายวิริยะ หิรัญพงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย wiriya@uni.net.th 5002
3. นายอิทธกร ทองคำเจิม เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย ittikorn@uni.net.th 5009
4. นายสุธนวัฒน์ เวียงสิมา เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย sutthanawat@uni.net.th 4022
5. นายวชิระ เชาวลิต เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย wachira@uni.net.th 5007
6. นายณัฐภัทร หิรัญพงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย nuttapat@uni.net.th 5008
7. นายชูเชิด โสมภีร์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย choocherd@uni.net.th 4023
8. นายธีรวัฒน์ ก่อบุญ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย teerawat@uni.net.th 5010
9. นายธีรยุทธ แตงวงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย teerayut@uni.net.th 4024

ฝ่ายอำนวยการ

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาววราพร ปาสา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ waraporn@uni.net.th 6001
2. นางสาวปวีณา ยินดี นักวิชาการพัสดุ paveena@uni.net.th 6003
3. นางสาวธนสรวง ไพบูลย์สุขสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี 6009
4. นายภูมิ ลายพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป poom@uni.net.th 6004
5. นางสาวประทุมพร ปัญสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป pathumporn@uni.net.th 6005
6. นายศิริพงศ์ จันทร์มาตร นักจัดการงานทั่วไป siripon@uni.net.th 5690
7. นางสาวลัดดา ตุ้มสุทธิ์ นักวิชาการพัสดุ ladda@uni.net.th 6002
8. นายกานตพงศ์ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไป kantaphong@uni.net.th 6007
9. นางสาวทิพวัลย์ น้อยวิบล นักจัดการงานทั่วไป tippawan@uni.net.th 6008
10. นายก่อเกียรติ พุธวัฒนะ ประชาสัมพันธ์ korkaite@uni.net.th 6006
11. นางจันทนี ดอกบัว แม่บ้าน 6010

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นายพัชรพงษ์ เอกสินิทธ์กุล หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ phachara@uni.net.th 7001

ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ kriengsak@uni.net.th 5003