ผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา prama@uni.net.th 1001
2. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา phichet@g.uni.net.th 1003
3. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ekapong@mhesi.go.th 1004
4. นางนิรมล นิ่มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลังและระเบียบบริหาร niramol@uni.net.th 1002
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ srikalsin.s@mhesi.go.th

ฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาวลักษณา ภูศรี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล laksana@uni.net.th 2001
2. นายปฐวี ชาวเชียงขวาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน pathawee@uni.net.th 2003
3. นางสาวมีนา พิมพ์เหมือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน meena@uni.net.th 2002

ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาวธนิภัสสร คงจุ้ย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเรียนรู้ amjai@uni.net.th 3001
2. นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ saowanee@uni.net.th 3002
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ sirirat@uni.net.th 3003
4. นายอรรถพร ณะรังษี บรรณารักษ์ athaporn@uni.net.th 3004

ฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย supatchapong@uni.net.th 5001
2. นายวิริยะ หิรัญพงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย wiriya@uni.net.th 5002
3. นายอิทธกร ทองคำเจิม เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย ittikorn@uni.net.th 5009
4. นายสุธนวัฒน์ เวียงสิมา เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย sutthanawat@uni.net.th 4022
5. นายวชิระ เชาวลิต เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย wachira@uni.net.th 5007
6. นายณัฐภัทร หิรัญพงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย nuttapat@uni.net.th 5008
7. นายชูเชิด โสมภีร์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย choocherd@uni.net.th 4023
8. นายธีรวัฒน์ ก่อบุญ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย teerawat@uni.net.th 5010
9. นายธีรยุทธ แตงวงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย teerayut@uni.net.th 4024

ฝ่ายอำนวยการ

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาววราพร ปาสา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ waraporn@uni.net.th 6001
2. นางสาวธนสรวง ไพบูลย์สุขสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี thanasuang.p@mhesi.go.th 6009
3. นายภูมิ ลายพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป poom@uni.net.th 6004
4. นางสาวประทุมพร ปัญสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป pathumporn@uni.net.th 6005
5. นายศิริพงศ์ จันทร์มาตร นักจัดการงานทั่วไป siripon@uni.net.th 5690
6. นางสาวลัดดา ตุ้มสุทธิ์ นักวิชาการพัสดุ ladda@uni.net.th 6002
7. นายกานตพงศ์ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไป kantaphong@uni.net.th 6007
8. นางสาวทิพวัลย์ น้อยวิบล นักจัดการงานทั่วไป tippawan@uni.net.th 6008
9. นายก่อเกียรติ พุธวัฒนะ ประชาสัมพันธ์ korkaite@uni.net.th 6006
10. นางจันทนี ดอกบัว แม่บ้าน janthane.d@mhesi.go.th 6010

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นายพัชรพงษ์ เอกสินิทธ์กุล หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ phachara@uni.net.th 7001

ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ kriengsak@uni.net.th 5003