ผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ prama@uni.net.th 1001
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา รองผู้อำนวยการสำนักงาน kobthapanee@uni.net.th 1002
3. นายสำนวน หิรัญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ sumnuan@uni.net.th 1003
4. นายเอนก บุญสม ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1004
5. นางนิรมล นิ่มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง

ฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาวปิยะนุช ปรางมณี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล piyanuch@uni.net.th 2001
2. นางสาวลักษณา ภูศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Laksana@uni.net.th 2002
3. นายปฐวี ชาวเชียงขวาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน pathawee@uni.net.th 2003

ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาวธนิภัสสร คงจุ้ย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเรียนรู้ amjai@uni.net.th 3001
2. นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ saowanee@uni.net.th 3002
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ sirirat@uni.net.th 3003
4. นายอรรถพร ณะรังษี บรรณารักษ์ athaporn@uni.net.th 3004

ฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย supatchapong@uni.net.th 5001
2. นายวิริยะ หิรัญพงษ์ วิศวกรระบบเครือข่าย wiriya@uni.net.th 5002
3. นายพัชรพงษ์ เอกสินิทธ์กุล วิศวกรระบบเครือข่าย phachara@uni.net.th 5003
4. นายสุธนวัฒน์ เวียงสิมา วิศวกรระบบเครือข่าย suthanawat@uni.net.th 5005
5. นายวชิระ เชาวลิต วิศวกรระบบเครือข่าย wachira@uni.net.th 5007
6. นายณัฐภัทร หิรัญพงษ์ วิศวกรระบบเครือข่าย nuttapat@uni.net.th 5008
7. นายชูเชิด โสมภีร์ เจ้าหน้าที่เทคนิค choocherd@uni.net.th 5009
8. นายธีรวัฒน์ ก่อบุญ เจ้าหน้าที่เทคนิค teerawat@uni.net.th 5010

ฝ่ายอำนวยการ

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาววราพร ปาสา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ awaraporn@uni.net.th 6001
2. นางสาวลัดดา ตุ้มสุทธิ์ นักวิชาการพัสดุ ladda@uni.net.th 6002
3. นางสาวปวีณา ยินดี นักวิชาการพัสดุ paveena@uni.net.th 6003
4. นายภูมิ ลายพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป poom@uni.net.th 6004
5. นางสาวประทุมพร ปัญสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป prathumporn@uni.net.th 6005
6. นายศิริพงศ์ จันทร์มาตร นักจัดการงานทั่วไป siripon@uni.net.th 5690
7. นายกานตพงศ์ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไป kantaphong@uni.net.th 6007
8. นางสาวทิพวัลย์ น้อยวิบล นักจัดการงานทั่วไป tippawan@uni.net.th 6008
9. นายก่อเกียรติ พุธวัฒนะ นักประชาสัมพันธ์ korkaite28@gmail.com 6006
10. นางสาวธนสรวง ไพบูลย์สุขสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี 6009
11. นางจันทนี ดอกบัว แม่บ้าน 6010
12. นายธีรยุทธ แตงวงษ์ พนักงานขับรถ 6011

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ

ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบและวิจัย kriengsak@uni.net.th 7001
2. นายชาภิชญ์ จันทรสร นักวิเคราะห์ระบบ chapit@uni.net.th 7002
3. นางสาวมีนา พิมพ์เหมือน นักสนับสนุนระบบ meena@uni.net.th 7003