เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดปัญหาไฟป่าที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงส่งผลกระทบต่อสมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในช่วงเวลาดังกล่าว UniNet ได้ทำการลงพื้นที่และเร่งแก้ไขปัญหานี้ อย่างโดยด่วน พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปดูจุดที่เกิดจากไฟไหม้ใต้แนวสายเคเบิล จากการเผาป่า ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการทำงานของ UniNet  ได้ดำเนินการซ่อมแซมได้หลังจากไฟหยุดไหม้ และเดินสายใหม่แทนสายที่เสียหายจากไฟป่า เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติ