ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 18A อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. ถนนศรีอยุธยา โดยในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยที่เริ่มต้นจากความร่วมมือตามโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet) และโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thailinet) ซึ่งมาจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ได้สร้างความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงอื่น จำนวน 188 แห่ง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการสืบค้นคลังความรู้ โดยเป็นดำเนินโครงการภายใต้การกำกับและเสนอแนะของพวกท่านทั้งหลายที่ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหลักคือ

  1. โครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database : RD)
  2. โครงการห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับสถาบันการศึกษา (Automation Library : AutoLIB)
  3. โครงการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog : UC)
  4. โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC)

เพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย มีความสอคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ

  1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือและต่อยอดแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบทิศทางการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  3. เพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

นอกจากนี้ ในการประชุมยังได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายทิศทางการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการศึกษาไทย และเล็งเห็นความสำคัญของความร่วมมืออุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยมาเป็นประเด็นหนึ่งที่จะอภิปรายกัน เพื่อจะได้ตอบโจทย์ความต้องการของห้องสมุดและสถาบันอุดมศึกษาที่แท้จริง