ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 2 และได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ครุภัณฑ์ดังกล่าวติดตั้งและใช้งาน อยู่ในสถาบันการศึกษาจำนวน 1๗ โหนด 56 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติแกนหลัก (UniNet/NEdNet) ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม และปัจจุบันมีสถาบันที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย UniNet/NEdNet และเชื่อมต่ออยู่บน UniNet/NEdNetโดยมีช่องสัญญาการสื่อสารขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 1,000 – 10,000 Mbps ทั่วประเทศ