27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลISO ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meeting ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลประกอบด้วยระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ระบบบริหารจัดการด้านการบริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ประจำปี 2565 เป็นการยกระดับการให้บริการของ UniNet ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัยยิ่งขึ้น และตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ