29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (NT) ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนวน 4 โครงการ ณ สป.อว. อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 18 ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ เป็นการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (NT) ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาเสมือนส่วนบุคคลในประเทศ โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณเชื่อมโยงไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG) และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (NIX) โครงการเช่าใช้บริการคู่สาย Dark Fiber Optic และโครงการเช่าใช้บริการท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อพัฒนาการให้บริการของ UniNet ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยจากผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาได้อย่างรวดเร็วในอนาคตสืบต่อไป