เวลา 10.00 น. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง และบริษัทผู้รับจ้าง ประชุมเริ่มโครงการงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้โครงการฯ สามารถดำเนินงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา