สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ (QMS Quality Management system and its processes) เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก

จากการดำเนินงานที่มีคุณภาพในการบริการที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ในวันนี้… (UniNet) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 (QMS Quality Management system and its processes) ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา