นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเสวนาเทคโนโลยีกับการศึกษาทางการแพทย์ ในหัวข้อ เทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และนายธีรวัฒน์ ก่อบุญ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยการเสวนาในครั้งนี้พูดถึง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารด้วยระบบ Interactive หลายคนพร้อมกันด้วยความละเอียดสูง รวมทั้งในการประชุมสามารถส่งภาพต่างๆ เช่น ภาพบาดแผล ภาพสัตว์และพืชที่ทำให้เจ็บป่วย ภาพเอกซเรย์ ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้เห็นได้ระหว่างการสื่อสารนั้น ทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในท้องถิ่นห่างไกล ได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้การวินิจฉัยโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการรักษารวมทั้งร่วมตัดสินใจในระหว่างการรักษาได้ตลอดเวลาและในภาวะที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดจาก Covid-19 ในปัจจุบัน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระที่ต้องรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ในบางครั้งการเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคทั่วไปหรือโรคที่ต้องการใช้การรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง
อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันทำให้ข้อจำกัดในการเดินทางลดลง
และเพิ่มประสิทธิผลในการรักษา UniNet พร้อมผลักดันและพัฒนาไปสู่ MHESI Cloud ตามนโยบายเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้ก้าวทันการผลักดัน ประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ด้วยบริการนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คุ้มค่าและปลอดภัย รวมถึงการยกระดับบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาทางการแพทย์และการวิจัยในประเทศไทยต่อไปในอนาคต