“ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม หรือ Union Catalog” เกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ที่ร่วมมือกันแบ่งปันข้อมูลรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุด

วันนี้ เรามาทำความรู้จัก Union Catalog ว่าคืออะไร Union Catalog คือ การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการระเบียนบรรณานุกรม ควบคุมระเบียนรายการอันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ
ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ได้รวบรวมเอาทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบันต่างๆ
ที่เป็นสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลของห้องสมุดทุกแห่งได้พร้อมกัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
สามารถค้นหาเพียงครั้งเดียวก็จะทราบว่า สิ่งพิมพ์ที่ตนเองต้องการนั้น มีตัวเล่มที่ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาใดบ้าง จากนั้น
ผู้ยืมสามารถเดินไปหยิบตัวเล่มด้วยตนเอง หรือใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถยืมผ่านระบบ หรือให้ห้องสมุดเป็นตัวกลาง ในการดำเนินการยืมสิ่งพิมพ์เป็นรูปเล่มเต็มหรือขอสำเนาเอกสาร ปัจจุบัน ฐานข้อมูลดังกล่าวมีจำนวนบรรณานุกรมมากกว่า 2,458,000 ระเบียน และมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 84 แห่ง สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจใช้งานฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx หรือสอบถามข้อมูลที่ e-mail : noc-thailis@uni.net.th