เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet

เนื่องจากโหนดมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการปรับปรุงห้อง Data Center ของมหาวิทยาลัย และมีความจำเป็นต้องหยุด
การจ่ายไฟฟ้าเข้าห้อง Data Center ชั่วคราว เพื่อซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 10 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 15.00 น. มีผลกระทบต่อการให้บริการกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่สามารถใช้งานได้ในวัน
และเวลาดังกล่าวทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัย
ในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th