ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า UniNet ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 4 และได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ครุภัณฑ์ดังกล่าวติดตั้งและใช้งานอยู่ในสถาบันการศึกษาจำนวน 21 โหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติแกนหลัก (UniNet/NEdNet)ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียมและปัจจุบันมีสถาบันที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย การเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาในเครือข่าย UniNet/NEdNet และเชื่อมต่ออยู่บนUniNet/NEdNetโดยมีช่องสัญญาการสื่อสารยขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 1,000 – 10,000 Mbps ทั่วประเทศพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับระบบทางการศึกษาต่อไปในอนาคต