ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดโรคระบาด COVID-19 ที่สร้างผลกระทบครั้งใหญ่ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสำนักงานและรูปแบบการทำงานครั้งใหญ่ ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาแค่ใช้งานเหมือนที่ผ่านมา แต่เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นทาง UniNet ได้เริ่มการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบในการทำงานดังนี้

  1. ระบบ File Server โดยจะต้องมีสิทธิ์ในการ VPN เข้ามาเพื่อ ดูข้อมูลต่างๆ ของ offfice เมื่อไม่ได้อยู่

ใน Office UniNet

  1. ระบบ Ticket UniNet ในการออกใบแจ้งซ่อมต่างๆ ของ Fiber อุปกรณ์
  2. ระบบ monitor มีระบบ ที่ใช้ LibraMNS , NagiOS Libra ใช้ monitor core router, NagiOS

Monitor switch และ ปลายทาง

  1. ระบบ monitor DWDM ระบบควบคุมการทำงานการรับส่งสื่อสัญญาณทางแสงแบบหลายช่องสัญญาณ

และมี URL สำหรับเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  1. ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ : http://leaves.mhesi.go.th ใช้สำหรับแจ้ง วัน ขาด ลา มาสายของเรา
  2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : http://mhesi.e-office.cloud ใช้สำหรับ ออกเลขหนังสือราชการรับ-ส่งหนังสือราชการ แจ้งเวียนหนังสือราชการ
  3. ระบบจองห้องประชุม (iRoom) : http://ioffice.mhesi.go.th ใช้สำหรับจองห้องประชุม
  4. ระบบการขอใช้รถยนต์ (iCar) : http://ioffice.mhesi.go.th ใช้สำหรับจองรถยนต์ เพื่อส่งเอกสารหรือเดินทางไปราชการในกทม.และต่างจังหวัด
  5. ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ (epayslip) : http://epayslip.mhesi.go.th แจ้งเวลาเงินเดือนเข้าบัญชี
  6. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ (e-mail) : http://login.mail.go.th ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลข่าวสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการรับ- ส่ง สื่อสารกันระหว่างบุคคล

“ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือ ระบบที่ UniNet ใช้ในการทำงานอยู่ ณ ปัจจุบันนี้โดยในอนาคต UniNet จะทำการพัฒนาระบบที่ใช้อยู่นี้เพื่อรองรับระบบ Smart Office เข้ามาใช้ในสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่ออำนวยความสะดวกโดยตรง ให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานได้ ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานอยู่
ที่ออฟฟิศ ที่บ้าน หรือที่อื่น ๆ ก็ต้องสามารถเชื่อมต่อกับออฟฟิศได้ รวมถึงสถานที่ทำงานจะต้องพร้อมในทุก ๆ เวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องการเข้าออฟฟิศ และสามารถใช้ทุกระบบที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยประหยัดเวลาและแก้ปัญหาในออฟฟิศ ลดการซับซ้อน Smart Office จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น เหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ลดปัญหาในการจัดการพื้นที่ทำงานต่าง ๆ”

“ในยุค COVID-19 ทำให้ในปัจจุบันต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น UniNet เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ยุคดิจิทัลด้วยการนำ Smart Office มาใช้จึงเป็นแผนงานสำคัญในการดำเนินงานด้าน Digital Transformation เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” ผอ.UniNet กล่าวในตอนท้าย