30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานกล่าวเปิดงานตรวจประเมินภายใน (internal audit) ISO ทั้ง 3 ระบบ ณ ห้องประชุม 18D อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว.ถนนศรีอยุธยา ซึ่งในการตรวจประเมินในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) UniNet จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานISO/IEC 27001: 2013 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน Data Center ของ UniNet ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย นอกจากนั้น UniNet ยังได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านการบริการสารสนเทศตามมาตรฐานISO/IEC 20000-1: 2018 และระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในการให้บริการ Co-location และ Virtual Private Server ของ Data Center ของ UniNet ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการทำงานและการบริการสารสนเทศ รวมถึงยกระดับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการจัดการระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system and its processes) เพื่อให้ได้มาตรฐานในการให้บริการและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก