28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เข้าร่วมอบรมอุปกรณ์ DWDM OptiPlex E9624 Overview ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ NedNet ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนศรีอยุธยา โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมการบริหารจัดการอุปกรณ์ DWDM OptiPlex E9624 เกี่ยวกับ Hardware, Operating System, User Interface, Configuration, Monitoring and Maintenance เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย DWDM มีประสิทธิ์ภาพและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย สำหรับรองรับการใช้งานของสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศในเครือข่าย UniNet/NEdNet ในอนาคต