27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เข้าร่วมอบรมอุปกรณ์ Juniper Router ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ NedNet ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนศรีอยุธยา โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมบริหารจัดการอุปกรณ์ Juniper Router เรื่อง Hardware, Operating System, User Interface, Configuration, Monitoring and Maintenance เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายได้และพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย สำหรับรองรับการใช้งานของสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศในเครือข่าย UniNet/NEdNet ให้สามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต