29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เข้าร่วมอบรมอุปกรณ์ Cisco ASR 9000 Product Introduction ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ NedNet ระยะที่ 4 ณ. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่ออบรมการบริหารจัดการอุปกรณ์ Cisco ASR 9000 เกี่ยวกับ Hardware, Operating System, User Interface, Configuration, Monitoring and Maintenance ที่เป็นการติดตั้งในโหนดแกนหลักของ UniNet เพื่อให้เจ้าหน้าที่ NOC บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ์ภาพ รองรับการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Gen ใหม่ๆ ของสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศในเครือข่าย UniNet/NEdNet ในอนาคต