เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center อาคารบางซื่อจังซั่น (DD Mall)
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังปัญหาการใช้งานและบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจากผู้บริหารทั้ง 9 มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายร่วมกัน ให้สามารถใช้งานได้เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและบริการต่างๆของหน่วยงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง Uninet พร้อมที่จะสนับสนุนทรัพยากรและแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อรองรับการศึกษาในปัจจุบันให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง.