21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ห้องประชุม UniNet กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เทียบเท่าระดับสากลส่งเสริมระบบทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันการศึกษาต่อไปในอนาคต