เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับ ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนศรีอยุธยา ซึ่งในการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อวางแผนพัฒนาเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความต้องการของ UniNet และมหาวิทยาลัย รวมถึงแชร์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับระบบทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เปลี่ยนวิถีการเรียนการสอนการรูปแบบเดิมๆ ให้เทียบเท่าระดับสากลส่งเสริมระบบทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันการศึกษาต่อไปในอนาคต