31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าร่วมอบรม ISO ในหัวข้อเรื่อง เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานผ่าน Internet exchange ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetingซึ่งในการอบรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ UniNet จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน Data Center ของ UniNet ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย นอกจากนั้น UniNet ยังได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านการบริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 และระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในการให้บริการ Co-location และ Virtual Private Server ของ Data Centerของ UniNet ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการทำงานและการบริการสารสนเทศ รวมถึงยกระดับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการจัดการระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system and its processes) เพื่อให้ได้มาตรฐานในการให้บริการและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ