22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เข้าร่วมอบรมทบทวนความรู้มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาการดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ และดำเนินการบริหารจัดการด้านการบริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการทำงานการบริการสารสนเทศ มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ กระบวนการจัดการระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system and its processes) และมาตรฐาน Data Center ของ UniNet ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เพื่อให้ได้มาตรฐานในการให้บริการ และตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ