10  สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ โรงแรม โนโวเทล สยาม โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าของสำนักฯ ได้ทราบถึงระบบ Data Design เป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูล คือ อีอาร์ดี (entity relationships diagram-ERD) เป็นแบบจำลองข้อมูล (data model) ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี และแอททริบิวท์ และต้องนำมาทำนอร์มัลไลเซชันปรับปรุงให้เป็นบรรทัดฐานเพื่อความถูกต้องของข้อมูล เมื่อมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการออกแบบ ฐานข้อมูล การออกแบบกรอบความคิด การเลือกซอฟต์แวร์ DBMS การออกแบบเชิงตรรกะ การออกแบบเชิง กายภาพ กลยุทธ์ในการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบในลักษณะ centralized และ decentralized รวมถึงการให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในปัจจุบันเพราะเราเองควรต้องพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้แก้ปัญหานั้นให้ดีที่สุด Data Design น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานได้ดีและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานสืบต่อไปในอนาคต