30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และพร้อมนำเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าของสำนักฯ ได้ทราบถึงระบบ Big Data & Data Engineering Basic เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจากทุกแหล่งที่มาสามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากที่สุด เมื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงานได้ ก็สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งประโยชน์ในส่วนนี้ของ Big Data ทำให้บริษัทใหญ่ๆ หลายเจ้านำไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้ใช้บริการรวมถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ สำหรับรองรับธุรกิจขนาดใหญ่ Big Data เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระดับประเทศการวางแผนธุรกิจในองค์กร การวางแผนด้านการศึกษา การวางแผนด้านการแพทย์ และในด้านอื่นๆ อีกหลากหลายด้าน ในส่วนของ Data Engineer คือวิศวกรผู้วางระบบเส้นทางการไหลของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลไปเก็บไว้ที่แหล่งต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน ทำหน้าที่สร้างชุดข้อมูลที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยปรับปรุงข้อมูล (Transform Data) ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) สร้างความน่าเชื่อถือและคุณภาพของข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยทำการรวมข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ (Data Source) เพื่อสร้างชุดข้อมูลตามรูปแบบที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ อีกทั้งยังพัฒนาสถาปัตยกรรมที่ใช้ดึงข้อมูลและการแปลงข้อมูลต่าง ๆ และทดสอบเพื่อการสร้างแบบจำลองในการนำไปใช้ทำนาย คาดการณ์ (Forecast) ตอบโจทย์กับทางธุรกิจให้กับองค์ ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยี Big Data & Data Engineering Basic จะมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด พร้อมด้วยวิศวกรผู้วางระบบเส้นทางการไหลของข้อมูล จะสามารถนำไปวิเคราะห์และประมวลผลได้ทั้งหมด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงาน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ต่อไปในอนาคต