UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวิทยานพนธ์ (iThesis)
กับรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร ประธานที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสารท ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และรศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งในการประชุมหารือในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ให้นโยบายในการให้บริการระบบ iThesis
แก่สถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด