15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมสัมภาษณ์ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
เพื่อการศึกษาของไทย” ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา  โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เพื่อแนะนำว่า UniNet ดำเนินการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ซึ่งจากสถานการณ์โรคระบาคในครั้งนี้ ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ จะต้องเปิดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ถึงแม้นักเรียนและนักศึกษา
จะใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ทรัพยากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่สถาบัน
การศึกษานั้น ดังนั้น สถาบันการศึกษาก็จะต้องเตรียมอินเทอร์เน็ตที่เข้ามายังสถาบันการศึกษาให้มีความเร็วที่มากขึ้น เพื่อรองรับการเข้ามาใช้จากนักเรียนและนักศึกษา UniNet ในฐานะผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย ซึ่งเดิมได้เชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ
ด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อ 1 Gbps สำนักงานได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเตรียมอุปกรณ์รองรับการขยายพอร์ตการเชื่อมต่อให้เป็น 10 Gbps ตามความต้องการของสถาบันการศึกษาที่ร้องขอเข้ามา นอกจากที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยได้พัฒนาเครือข่ายภายในแล้ว ในปี 2565 เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ที่มากขึ้น เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยได้ขยายช่องทางเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG: International Internet Gateway) จากเดิมที่ความเร็ว 140 Gbps
ไปเป็น 160 Gbps และเชื่อมต่อไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (NIX: National Internet Exchange) จากเดิมที่ความเร็ว 40 Gbps ไปเป็น 80 Gbps และเชื่อมต่อไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต บีเคนิกซ์ (BKNIX :Bangkok Neutral Internet Exchange) ที่ความเร็ว 20 Gbps ซึ่งจะทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย รองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและทุกเครือข่าย