24 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมนำเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าร่วมอบรมระบบคลาวด์ (cloud) ร่วมกับนายกฤตินัย ศุภณฐาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นายชัคคะสุทธิ์ อนุทัต Senior solution architect บริษัท HUAWEI (ประเทศไทย) จํากัด ห้องประชุม สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา(UniNet) ชั้น 8 อาคารอุดมศึกษา 1 ถนนศรีอยุธยา โดยการอบรมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา(UniNet) จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในการที่ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะได้นำระบบคลาวด์ (Cloud) มาใช้งาน และให้บริการแก่เครือข่ายทางการศึกษาทั่วประเทศในโอกาสต่อไป โดยการนำระบบคลาวด์ (Cloud) มาใช้งานนี้จะเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ ทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ การจัดเก็บข้อมูล การรักษาความปลอดภัย แอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย และบริการผ่านเครือข่ายอื่นๆอีกมากมาย  อีกทั้งจะเป็นการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายทางการศึกษาทั่วประเทศได้เป็นอย่างมาก จะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ  ช่วยให้มหาวิทยาลัยต่างๆ กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ชาญฉลาด(Smart Campus) รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และยกระดับมาตราฐานการวิจัยให้สูงขึ้น ส่งเสริมระบบการศึกษาในอนาคตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่คลาดแคลน เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และเรียนรู้ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมและของชาติ โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมที่เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา และพัฒนาบุคคลกรของไทยต่อไปในอนาคต