เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ผู้บริหารในสังกัด ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และร่วมแนะนำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง อว.  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนพันธกิจใหม่ของกระทรวง อว. ณ พื้นที่โซนกิจกรรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา” ได้กล่าวว่า นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการบริการ eduroam สัญญาณอินเตอร์เน็ตโรมมิ่งข้ามเครือข่ายสำหรับนักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไม่มีค่าใช้จ่ายโดยผ่านเครือข่าย UniNet ของ อว.ซึ่ง UniNet เตรียมพัฒนาระบบครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อให้สมาชิกใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
และเพิ่มประสิทธิภาพทางการใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนการสอนออนไลน์ (Distance Leaning) การพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ด้าน IoT (Internet of Thing) สังคมเสมือน (Virtual Social) เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Tele medicine) และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นการสร้างโอกาสให้ไทยก้าวสู่ประเทศผู้นำทางด้านดิจิตอล ในอนาคตอันใกล้นี้