9 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย นายสุปรีย์ เทียนทำนูล ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมประชุมการจัดทำแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับ ๓ (พ.ศ. 2565 – 2569)(แผน USO ฉบับที่ ๓) ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการนำโครงข่ายและบริการโทรคมนาคมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สะดวก คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรับกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้าง ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ