11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (UCTAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย นายพิเชฐ  มุสิกพันธ์ นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานที่ประชุม นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล บรรณารักษ์ชำนาญการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวรื่นฤดี ไชยวิชิตกุล บรรณารักษ์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชน 40 แห่ง ณ ห้องประชุม 18C อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. ถนนศรีอยุธยา ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานการทำรายการร่วมกันระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนพื้นฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบสหบรรณานุกรมเดียวกันเพื่อให้สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและสามารถชี้แหล่งจัดเก็บให้ถูกต้องชัดเจนโดยกำหนดหมวดหมู่การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานข้อมูล ได้แก่ MARC21, AACR2 และ RDA ทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Shared Catalog) และการยืม-คืนข้ามห้องสมุด (Inter-library Loan หรือ ILL) ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม ประหยัดงบประมาณในการจัดหาตลอดจนเพื่อเพิ่มมาตรฐานการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลสหบรรณานุกรมให้กับห้องสมุดสมาชิกในเครือข่าย ThaiLIS