17 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมหารือกับ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ TDC (Thai Digital Collection) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

การประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือการบูรณาการฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสารบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทอร์นิกส์ TDC(Thai Digital Collection) ระบบจัดเก็บวิทยานิพนธ์(iThesis) กับระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ขอสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปประมวลผลเชิงลึก เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร (Leveraging Data to Improve Business Insights) ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่พร้อมใช้ต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการกินดีอยู่ดีของประชาชน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ทรัพยากรด้านการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ การเพิ่มความสามารถในการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งภายใต้การจัดทำมาตรฐานข้อมูโมเดลการเชื่อมโยงข้อมูล จะนำไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึกด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา กล่าวในตอนท้าย