8 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จํากัด (AWS) เข้าพบ
ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) และนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อหารือรายละเอียดบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยทาง AWS มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้โครงสร้าง พื้นฐานคลาวด์แก่ อว. เพื่อให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้ต้นทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด ตลอดจนให้บริการคลาวด์ที่ครอบคลุมมากที่สุดแก่หน่วยงานของ อว. โดยปฏิบัติการผ่าน UniNet เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายใต้ อว. ให้ก้าวทันการผลักดัน ประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และการพัฒนาไปสู่ MHESI Cloud ตามนโยบายท่าน ปอว. โดย AWS มอบผล ประโยชน์จากโปรแกรมเครดิตพิเศษ โดยกระทรวงการอุดมศึกสามารถใช้บริการภายในระยะเวลา 1 ปี รวมถึง บริการทางด้าน Cloud Computing เพื่อให้ UniNet นำไปใช้ให้บริการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศต่อไป