8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อกำหนดขอบเขตความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสอง โดยมีเป้าประสงค์ที่จะดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง UniNet กับ อพวช. ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนโครงข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพและขยายขอบเขตผลงานวิจัยให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เทียบเท่าระดับสากล โดยสำนักงาน อพวช.จะส่งเสริม สนับสนุน ด้วยเนื้อหาข้อมูลของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และผลงานวิจัยต่างๆ ให้แก่ UniNet เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่บุคลากรทางงานศึกษาวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปผ่านระบบโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนในการเพิ่มขอบเขตการสอนและการวิจัยทั้งในและต่างประเทศโดยจะร่วมกันจัดทำระบบโครงสร้างทางข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างทั่วถึงในการส่งเสริมระบบนิเวศทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศเพื่อรองรับเป้าหมายในการปรับโครงสร้างประเทศในการนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งบูรณาการทรัพยากรโทรคมนาคมเพื่อนำมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันการศึกษาซึ่งนับว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศในการเข้าสู่สมาร์ทเนชั่นในอนาคต