เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือกับ
นายสุปรีย์ เทียนทำนูล ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ซึ่งในการประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อกำหนดขอบเขต
ความร่วมมือที่ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อว. กับ สำนักงาน กสทช. เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานในการส่งเสริมและสนับสนุน
โครงข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความซ้ำซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยสำนักงาน กสทช.จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อให้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพ สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทั้งในและระหว่างประเทศ จะร่วมกันจัดทำบริการระบบโครงข่าย
และการประยุกต์ใช้งาน UniNet ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อรองรับเป้าหมายการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่สังคมดิจิทัล รวมทั้งบูรณาการทรัพยากรโทรคมนาคมเพื่อนำมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันการศึกษาและประเทศต่อไป