เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือกับ ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งในการประชุมหารือ
ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง และการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงานของห้องสมุดเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก และเป็นการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานฯ ยังได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และใช้งานร่วมกัน รวมถึงจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่จำเป็น ตลอดจนเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัยที่หลากหลาย โดยดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ให้นโยบายในการให้บริการและร่วมสนับสนุนงานของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สถาบันการศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด