เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับ ดร.เมธวิน กิติคุณ และนางสาวจารุณี สินชัยโรจน์กุล ตัวแทนจาก Google พร้อมด้วย รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาผศ.ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร สินชัย กมลภิวงศ์ รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางจัดการใช้บริการ Google Workspace for Education ณ ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 1 ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ UniNet ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ พร้อมนำเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาของ Google มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และสำหรับคณาจารย์สามารถนำเครื่องมือต่างๆ ของ Google มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายได้มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด